Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.» διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα 1, 2 & 3 ως, αναπόσπαστο μέρος της.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι συνολικής επιφανείας χώρων τουλάχιστον 320,00 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικών τοίχων κ.λ.π.), με αποδεκτές αποκλίσεις +10%, -5% (352,00τ.μ. – 304,50τ.μ.), χωρίς κατάτμηση σε διαφορετικούς ορόφους, ετοιμοπαράδοτο με ελάχιστες, κατά το δυνατόν, παρεμβάσεις και να βρίσκεται σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Η μίσθωση αυτού θα διαρκέσει τέσσερα (4) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης της Εταιρείας για παράταση της μίσθωσης για άλλα τέσσερα (4) έτη.

Οι φάκελοι/προσφορές πρέπει να υποβληθούν, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, μέχρι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.» μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Τρόποι Κατάθεσης Προσφοράς:

1. Κατάθεση στο πρωτόκολλο της εταιρείας (Φιλελλήνων 7 Τ.Κ. 10557, 2ος όροφος/γραμματεία)

2. Ηλεκτρονική αποστολή της προσφοράς και των συνημμένων της στο email της εταιρείας (info@green-athens.gr).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των Προσαρτημάτων της 1, 2 & 3, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.» www.green-athens.gr.

ΕΚΜΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 333_08.12.2022_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΨΤΔΝ46ΜΖΔΥ-Δ9Φ Διακήρυξη