Αντικείμενο της Ενημέρωσης

Η παρούσα αφορά στην επεξεργασία δεδομένων που γίνεται μέσω του  Ιστότοπου της εταιρείας μας στην ασφαλή διεύθυνση https://green-athens.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος») και απευθύνεται στους επισκέπτες της που νοούνται ως “υποκείμενα των δεδομένων” όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) “Προσωπικά δεδομένα”: Οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) το οποίο καλείται “υποκείμενο των δεδομένων”.

β) “Επεξεργασία”: Η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πράξη που διενεργείται σε αυτά, όπως η καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, διαγραφή κλπ.

γ) “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που -αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους- καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο Επεξεργασίας και ευθύνεται από την αιτία αυτή έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

δ) “Αρχεία Καταγραφής” (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστότοπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).

ε) “Ιχνηλάτες” (cookies): Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος και εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (προσωπικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα κλπ.) για τα οποία σας ενημερώνουμε αναλυτικά

στ)   “Πλατφόρμα”: Το ψηφιακό σύστημα καταχώρισης πληροφοριών στην ασφαλή διεύθυνση https://green-athens.gr/επικοινωνία το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας , πατώντας τον σύνδεσμο “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Ιστότοπου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε»., με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της Πλατφόρμας ή στην εξής διεύθυνση: Φιλελλήνων 7, Αθήνα 10570, email: info@green-athens.gr, τηλέφωνο: ……

Στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει αμέσως προσωπικές πληροφορίες σας μέσω του Ιστότοπου, αλλά μόνο τα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστοτόπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και οι πάρποχοι υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες και σύνδεσμοι του Ιστότοπου που επιλέγετε κλπ. Τα παραπάνω στοιχεία συνιστούν Αρχεία Καταγραφής (Data logs) και καταχωρίζονται αυτόματα στους διακομιστές (servers) του Ιστοτόπου.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του έννομου συμφέροντός μας να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια του Ιστοτόπου (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ).

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση του Ιστοτόπου, αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files).  Η εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε στοιχείο από συγκεκριμένα cookies που δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Ιστότοπου (προαιρετικά cookies) παρά μόνο εφόσον εσείς δεχθείτε να τα εγκαταστήσετε, δηλαδή βάσει δικής σας συγκατάθεσης όπως ειδικότερα αναφέρεται

Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς

Ειδικά στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγονται επιπροσθέτως τα επώνυμα στοιχεία που θα εισαγάγετε οι ίδιοι στην Πλατφόρμα (ονοματεπώνυμο, email και περιεχόμενο μηνύματος (message), τα οποία απαιτούνται για την επικοινωνία μας. Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων βασίζεται κατ’ αρχήν στη συγκατάθεσή σας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό κείμενο που είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα.

Σύνδεσμοι τρίτων & Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ιστότοπος συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους διαδικτυακούς τόπους που υπάγονται σε άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και ενδέχεται να προβούν σε επεξεργασία δεδομένων σας,  για την οποία δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε στο email info@green-athens.gr για να πληροφορηθείτε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας μέσω του Ιστότοπου και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

Αναθεωρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία του Ιστότοπου που επηρεάζει την Επεξεργασία, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε στον Ιστότοπο, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.