Με την απόφαση 269.3/18.10.2023, του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εξειδικεύτηκε το περιεχόμενο του έργου με τίτλο ««Μελέτες και Έργα για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Εθνικού Κήπου» το οποίο χρηματοδοτείται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις» του Πράσινου Ταμείου. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 36 μήνες.»
Ανάμεσα στα έργα που υλοποιήθηκαν με την παρούσα χρηματοδότηση μέσα στο 2023 συγκαταλέγονται:

1. Tο έργο της «Παροχής υπηρεσίας διαχείρισης των ιστορικών δένδρων του Εθνικού Κήπου» προϋπολογισμού 15.000 €.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου υλοποιήθηκε η αξιολόγηση συνολικά 45 δένδρων με χρήση ειδικών συσκευών ελέγχου της στατικής τους επάρκειας:
• 13 με χρήση electronic drill,
• 22 με χρήση sonic tomography
• 10 τεστ αντοχής (pulling test).

Eπιπλέον πραγματοποιήθηκε η μακροσκοπική αξιολόγηση 50 δένδρων, στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου συγκεκριμένων ιστορικών ή/και μεγάλων δένδρων του Εθνικού Κήπου.

2. Το έργο της «Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτύπωσης της κατάστασης τμημάτων και θέσεων του αρχαίου, υπόγειου “Πεισιστράτειου” υδραγωγείου άρδευσης του Εθνικού Κήπου» προϋπολογισμού 20.000 € πλέον ΦΠΑ

Στο πλαίσιο αυτού του έργου πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση, την ακριβή κατεύθυνση και όδευση του υπόγειου τούνελ του αρχαίου υδραγωγείου και της πηγής του Ιλισού ποταμού, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια και να χωροθετηθεί, αλλά και να δοθούν απαντήσεις για την εκτίμηση της στρωματογραφίας και της δομής του υπεδάφους σε συγκεκριμένες θέσεις έρευνας.

Επίσης διατυπώθηκαν εκτιμήσεις για τον έλεγχο της στρωματογραφίας των υπεδάφιων σχηματισμών στο έδαφος κατά μήκος του τεχνικού έργου και τμημάτων φυσικής ροής του Πεισιστράτειου Υδραγωγείου.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις γεωφυσικές διασκοπήσεις το υπέδαφος αποτελείται από φερτά νεογενή υλικά, αργιλλοαμμώδη και αμμοχάλικα, γενικά χαμηλών αντιστάσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, στρωματοποιημένα σε σχεδόν σε οριζόντιες εκτάσεις πάνω σε συμπαγή μαργαϊκό και ψαμμιτικό και ασβεστολιθικό υπόβαθρο που κατευθύνει την υδροφορία και διαβρώνεται κατά την ροή του νερού.

Η υδροφορία του Υδραγωγείου πηγάζει από ταμιευτήρες του Υμηττού και μέσω του Ιλισού ποταμού διασχίζει επιφανειακά σε ανοιχτά σημεία της κοίτης αλλά και υπόγειες σήραγγες διαστάσεων έως 0,40 Χ 0,60 cm. σε σημεία / θέσεις που ερευνήθηκαν. Θεωρείται απαραίτητη η συντήρησή του και διατήρηση της γεωμετρίας του για να είναι εφικτή η υδραυλική του απόδοση δεδομένου ότι ο Εθνικός Κήπος αρδεύεται από αυτή τη συνεχή ροή.

3. Το έργο «Ανίχνευση και καταγραφή της παρουσίας ωομυκήτων και προσδιορισμός των ειδών που απομονώνονται στο φυτικό υλικό, στο έδαφος και στο νερό στον Εθνικό Κήπο-Απεικόνιση της βλάστησης με τη χρήση ΣμηΕΑ» προϋπολογισμού 22.072€ πλέον ΦΠΑ

Το έργο υλοποιήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και περιελάμβανε συνοπτικά τέσσερις δράσεις:

α) Καθορισμός της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά δείκτες βλάστησης με τη χρήση ΣμηΕΑ (μία πτήση), με συλλογή ιστορικών δεδομένων εμφάνισης συμπτωμάτων καχεξίας σε δένδρα του κήπου και έως δύο (2) επιτόπιες επισκοπήσεις και δειγματοληψίες στον ΕΚ.

β) Λήψη και εξέταση φυτικών δειγμάτων (λαιμού ή ρίζας), εδαφικών δειγμάτων και δειγμάτων νερού (36 μικτών δειγμάτων), βάσει του σταδίου (α) από περιοχές του Εθνικού Κήπου για τη διερεύνησή της παρουσίας/εξάπλωσης φυτοπαθογόνων ωομυκήτων. Παροχή οδηγιών σχετικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς.

γ) Εξαγωγή δεικτών βλάστησης με τη χρήση ΣμηΕΑ και έλεγχος λοιπών παραγόντων που επηρεάζουν την καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση δένδρων του ΕΚ και διατύπωση προτάσεων για λήψη μέτρων.

δ) Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών απομονώσεων και ταυτοποιήσεων με κλασικές και μοριακές μεθόδους καθώς και των πτήσεων και καταγραφών επισκοπήσεων στον ΕΚ. Υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων.